GSKC Executive board

Dev Bharwad

President

Board Members

Dr. Shashank Radadiya

Vimal Ranat

Chairperson

Nitin Patel

Executive Committee member

Jay Patel

rajandesai

Rajan Desai

sampatal

Sam Patel

chetnaranat

Chetna Ranat

Parth Sheth

Parthiv Bhagat

bhavin

Bhavin Mehta

krutikshah

Krutik Shah

naileshpatel

Nailesh Patel

Scroll to Top