Event Pictures :
Fogana 2007 Diwali Dinner 2008
   
Samaj Navratri 2008-09-26 2009/09/24&25 GSOGKC Garba
   
2009/09/18&19 GSOGKC GARBA 2009-10-24 Diwali dinner
   
Samaj Picnic July 24th 2010 Garba 2010
   
Poonam Garba 2011
Diwali Dinner 2011
   
 
Picnic 2012  
Samaj Holy Garba 2003 Samaj Garba 2004
Samaj Picnic 2004 Samaj Garba 30-09-2005
Samaj Garba 07-10-2005 Samaj Garba 08-10-2005
Samaj Diwali 29-10-2005 Samaj Rupiya Ma Ramato Mansa 30-04-2006
Samaj Chagan Magan Tara 03-06-2006 Samaj directory 08-07-2006
Samaj Garba 22-08-2006 Samaj Garba 23-08-2006
Samaj Garba 29 -08-2006 Samaj Garba 30-08-2006
Samaj Visa Camp 23-09-2006 Samaj shard-purnima 13-10-2006
Samaj diwali 14-10-2006 Samaj Garba 12-10-2007
Samaj Garba 13-10-2007 Samaj Garba 19-10-2007
Samaj Garba 20-10-2007 Samaj Amit Kumar 28-10-2007
Samaj Diwali 01-12-2007 Samaj Dinkar Maheta 28-06-2008
Samaj Picnic 19-07-2008 Samaj Bhanubhai Vora 23-08-2008
Samaj Garba 26-09-2008 Samaj Garba 27-09-2008
Samaj Garba 03-10-2008 Samaj Garba 04-10-2008
Samaj Garba 10-10-2008 Samaj Garba 11-10-2008
Samaj Diwali 12-10-2008 Samaj Garba 18-09-2009
Samaj Garba 19-09-2009 Samaj Garba 25-09-2009
Samaj Garba 26-09-2009 Samaj Diwali 24-10-2009
Samaj Picnic 24-07-2010 Samaj Garba 08-10-2010
Samaj Garba 09-10-2010 Samaj Garba 15-10-2010
Samaj Garba 16-10-2010 Samaj Diwali Dinner 29-10-2010
Fogana 2004 Fogana-2004-FOGANA-MW-01
Fogana-2004-FOGANA-MW-02 Fogana 07-2005 Fogana Dress Reharsal
Fogana 07-2005 MW Detroiet Fogana Fogana 25-08-2007 kc final by Piyush
Fogana 2007 Fogana Sejal